סיכום תורמים חיים 2010

 
 
סה"כ השתלות מתורמים חיים במהלך 2010:
 
האיברתורם מדרגת קירבה ראשונהתורם זר / לא תושב הארץסה"כ
כליה582078
אונת הכבד77
85

השתלות מתורמים חיים לפי איבר ובית חולים, הכוללים : משפחה + תורמים זרים

 
איברבלינסוןאיכילוברמב"םהדסהשניידרסה"כ
כליה50767878
אונת כבד3137
 
מספר תיקים שהופנו לועדה ארצית ב- 2010 50
זומנו לועדה ארצית במהלך 201043
נפסלו רפואית בטרם הגעתם לועדה הארצית
3
התורם התחרט טרם הגעתו לועדה הארצית
2
סך הזוגות שניגשו לועדה הארצית
38
הועדה הארצית אישרה הליך התרומה (69%)
26
הזוגות שעברו הליך התרומה (גם אלה שאושרו בסוף - 2009)
20
לא אושרו לביצוע הליך התרומה (31% )
12
 
הועדה הארצית לא אישרה את הליך התרומה (12 זוגות) מהסיבות הבאות (סיבה אחת או יותר למקרה):
 
מצב נפשי או רפואי של התורם לא מאפשר הליך התרומה8
חשד להעברת כספים, סתירות מהותיות בין הגרסאות7
חשד ללחץ משפחתי / חברתי על התורם2