זכויות סוציאליות - למטופל דיאליזה

 
לחולי אי ספיקת כליות, מטופלי דיאליזה ומושתלים
 
כללי - זכאים לזכויות הם:
 • מטופל דיאליזה (המו-דיאליזה ודיאליזה ציפקית - פריטוניאלית). (ראה זכויות מטופלים).
 • מושתל כליה, עד שנה מיום ההשתלה.
 • חולה אי ספיקה כליתית, לפני טיפולי דיאליזה, שמחלתו גרמה לירידת כושר העבודה או ההשתכרות לפחות ב-50%, או אינה מאפשרת לו לבצע פעילות במשק הבית.
 • מושתל כליה מעל שנה, שחלה החמרה במצב תפקוד כליתו ונזקק לתמיכה סוציאלית.
שים לב, יש זכויות העומדות לזכות החולה רק עד גיל פרישה (65 לגבר, ו-60 לאשה).
 

זכויות מטופלי דיאליזה – מיום תחילת הטיפולים

 

במוסד לביטוח לאומי

 
 • נכות רפואית של 100%, ואפשרות לקצבת נכות, בהתאם לתנאי קבלת קצבת נכות כללית
o עקב מחלתו צומצם ביותר מ-50%, כושרו להשתכר מעבודה.
o אישה נשואה שאינה עובדת, שעקב מחלתה, אינה מתפקדת במשק הבית.
o חולה שאינו עובד ואינו מקבל פנסיה מוקדמת ממקום עבודתו.
תביעה לקצבת נכות יש להגיש עד 90 יום מיום הפסקת העבודה או הירידה ביכולת ההשתכרות, חולה ללא הכנסה יכול להגיש תביעה מיידית.
 • הזכות לקצבת נכות מגיל 18 ועד גיל 65 לגברים, ועד גיל 60 לנשים.
 • את התביעה מגישים לסניף הביטוח לאומי, הקרוב לאזור המגורים,
 • יש לצרף לטופסי התביעה, אישורים רפואיים ואישור על עבודה וגובה הכנסה.
 • החולה יזומן לועדה רפואית, שתקבע את זכאותו לקצבה.
 • קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ), מגיעה לכל מטופלי הדיאליזה, בהתאם לתנאי קבלת קצבת שר"מ. שיעור קצבה זאת לפי מצבו הכללי ויכולתו לתפקד במשק ביתו, (מ- 50% ועד 150% משיעור הקצבה). הקצבה משולמת מגיל 18 ועד גיל 65 לגברים, ועד גיל 60 לנשים. (למבוגרים יותר, ראה סעיף ד. גִמלת סיעוד.)
תביעות לקצבת שר"מ, יש להגיש בביטוח הלאומי – מחלקת שר"מ, לפי אישור מהמחלקה הנפרולוגית, אליה קשור המטופל. בהמשך, יש צורך להופיע בפני וועדה רפואית לנושא, החולה צפוי לביקור עובדת סוציאלית בביתו לבדיקת יכולתו לתפקד.

 • הסבה מקצועית/שיקום, מטופל דיאליזה, שעקב מצבו הרפואי אינו מסוגל לעסוק במקצועו או בעבודה מתאימה אחרת, זכאי להגיש בקשה לשיקום תעסוקתי במחלקת שיקום במוסד לביטוח לאומי. באפשרות המוסד לביטוח לאומי לממן קורסים מקצועיים והשלמת לימודים.
 • גִמלת סיעוד (לפי חוק ביטוח סיעוד).מגיעה למושתל התלוי בעזרת הזולת בפעילות היום-יום ואינם זכאים מפאת גיל לקצבת שר"מ (גברים מעל 65 ונשים מעל 60). גִמלת סיעוד היא גִמלת שירותים שאינה כספית.
 • גמלת ניידות או הנחה ברכישת רכב, פטור מלא או חלקי ממסים על רכישת רכב, לגברים עד גיל 65 ונשים עד גיל 60, מטופלי דיאליזה, הסובלים מנכות ברגליהם ומוגבלים בכושר הליכה.
עבור זכות זאת, יש להגיש בקשה לוועדה רפואית בלשכת הבריאות המחוזית לשם קביעת הזכאות.
 

במס הכנסה

 
 • למטופל דיאליזה, פטור מלא ממס הכנסה, המוכר כנכה בשיעור של לפחות 89.1%, שכיר או לעצמאי העובד בתקופת הטיפולים, מיגיעה אישית, עד להכנסה של 496,800 ₪ לשנה שלמה,.
 • לנכה כנ"ל, פטור עד 59,520 ₪ לשנה שלמה, על הכנסה שלא מיגיעה אישית, (שכר דירה, השקעות בנקאיות ריבית וכו'.)
יש להגיש בקשה לפטור במשרד פקיד השומה – מחלקת פטורים, לפי אישור מועדה רפואית של הביטוח הלאומי. הפטור הוא נפרד לכל שנת מס (365 יום). לתקופה שבין 185-364 יום הפטור הוא יחסי, על נכות זמנית של פחות מ- 185 יום בשנה, אין פטור.
 • יש אפשרות לפטור ממס הכנסה למפרע (רטרואקטיבית) לפני טיפולי הדיאליזה, מיום בו אי ספיקת הבליות החמירה ובבדיקות הדם נמצאו:
o מעל 80 מ"ג% אוריאה (urea),
o מעל 2.0מ"ג% קריאטינין (creatinin),
o ובתנאי שכושר עבודתו או השתכרותו של החולה, ירד ב- 50% לפחות.
(לפי סעיף 22 (7) ה', לתקנות הביטוח הלאומי - קביעת דרגת נכות.- תשט"ז 1956).
יש להגיש בקשה לוועדה רפואית בביטוח לאומי - לענייני מס הכנסה, על גבי טופס בל 0169 על כל נספחיו, שניתן לקבלו במשרד פקיד השומה - מחלקת פטורים. עלות וועדה זו כ- 450 ₪. לבקשה יש לצרף מסמכים רלוונטיים לגבי מהות הבקשה. (תוצאות בדיקות, חו"ד רפואית, חו"ד של רופא תעסוקתי וכו'.)
חולה אי-ספיקת כליות שהתקיימו בו התנאים הנ"ל יכול להגיש בקשה לוועדה רפואית רגילה, ללא עלות, עוד בטרם החל בטיפולי דיאליזה. ועדה רגילה אינה מטפלת בתביעות למפרע.
 

ברשות המקומית

 
 • למטופל דיאליזה נכה זכות להנחה בתשלומי ארנונה לדיור, לפי מדיניות הרשות המקומית, עד 80% למקבלי קצבת נכות מלאה. עד 40% לאלה שאינם מקבלי קצבת נכות מלאה. ההנחה מותנית גם בהכנסת מטופל הדיאליזה ובן/בת הזוג.
 • כמו כן יש הנחות באגרות חינוך וכדומה.
יש להגיש בקשה להנחה, במשרדי הרשות המקומית - מחלקת הנחות בארנונה, לפי אישור המחלקה הנפרולוגית, אליה קשור המטופל דיאליזה, או אישור מביטוח לאומי, לגבי הנחות גדולות יותר מ-40%, יש להמציא אישור על גובה ההכנסה של שני בני הזוג. (תלושי משכורת, או אישור על הכנסה שנתית ממס הכנסה. מי שלא משתכר ימציא הצהרה חתומה בפני עו"ד.
 

במשרד התחבורה

 
מטופל דיאליזה המוכר בדרגת נכות 100%, תנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו, זכאי עבור רכב פרטי אחד שבבעלותו, או בבעלות בן/בת הזוג:
 • פטור מלא מאגרת רישוי שנתית לרכב (הנכה משלם רק 21 ₪).
 • פטור מאגרת "העברת בעלות על רכב".
 • זכות לתו נכה (משולש ירוק), לרכב הנכה ואם אינו בעל רכב, אז לרכב המסיע אותו. תו הנכה מקנה זכות חניה חינם במוסדות או במקומות מסומנים כחניות לנכים, או במקומות האסורים לחניה רגילה, אך אינם מפריעים לתנועה כמו בתחנות לרכב ציבורי, מעברי חציה וכו'. ניתן לקבל תו נכה אחד, שעליו רשומים שני כלי רכב.
עבור הזכויות א. ב. ג., יש להגיש בקשות לפטור במשרד הרישוי - מחלקת פטורים, יש לצרף לבקשות:
1. אישור רפואי ממש' הבריאות. לפי אישור מהמח' הנפרולוגית אליה קשור המטופל.
2. צילום רשיון רכב.
3. צילום רשיון נהיגה בתוקף.
 • פטור מלא או חלקי ממסים על רכישת רכב (גמלת ניידות) לגברים גיל 65 ונשים עד גיל 60, מושתלים הסובלים מנכות ברגליהם ומוגבלים בכושר הליכה.
עבור הזכות ד., יש להגיש בקשה לוועדה רפואית בלשכת הבריאות המחוזית לשם קביעת הזכאות.
 

ב"בזק"

 
למטופל דיאליזה שנכותו 100% נכות רפואית צמיתה:
 • זכות ל- 60 פעימות מונה חודשיות חינם.
 • הנחה של מחצית מדמי אחזקה לקו טלפון אחד על שם הנכה.
בכדי לקבל אישור למימוש זכות זאת, יש לפנות ראשית, בצירוף אישור המחלקה הנפרולוגית אליה קשור מטופל הדיאליזה אל:
משרד העבודה והרווחה, אגף השיקום, ת.ד. 1260 מיקוד 91012, ירושלים,
את האישור שיתקבל להגיש במשרדי "בזק".
האישור הנ"ל אינו למפרע, לכן יש צורך להשיגו בהקדם.
 

במשרד האוצר - מיסוי מקרקעין

 
הנחה ממס רכישה רגיל, למטופל דיאליזה המוכר כנכה 100%, בעת רכישת דירה למגורי הנכה, או קרקע עליה תיבנה דירה למגוריו תוך שנתיים. מס הרכישה שישולם הוא 0.5% בלבד. ההנחה ניתנת רק פעמיים במשך החיים.
בכדי לממש זכות זאת, יש לפנות למשרד מיסוי מקרקעין אזורי בו נמצא הנכס, יש להגיש:
 • הצהרה על הרכישה (ע"ג טופס 7002 ).
 • בקשה לפטור בגין הנכות (ע"ג טופס 2973 ).
 • אישור על הנכות ע"י ועדה רפואית של הביטוח הלאומי.
 

במינהל מקרקעי ישראל

 
פטור מ"דמי הסכמה", מטופל דיאליזה המוּכָּר כנכה 100%, המוֹכֵר דירה שנחכרה ממנהל מקרקעי ישראל, לא ישלם "דמי הסכמה" בעת מכירתה.
למימוש זכות זאת יש צורך באישור המוסד לביטוח לאומי על דרגת הנכות. יש גם לצרף מכתב בקשה לפטור, למינהל מקרקעי ישראל באזור הדירה הנמכרת.
 

בקופות החולים

 
מטופל דיאליזה הנוסע לטיפול בבי"ח או במכון לדיאליזה זכאי:
 • להשתתפות 100% מהוצאות נסיעה באוטובוס או 50% מהוצאות הנסיעה במונית או באמבולנס. נסיעות לביקורת מרפאהאינם כלולים.
לשם קבלת ההשתתפות יש לפנות למזכיר הסניף בקופ"ח ולצרף:
1. אישור על קבלת טיפולי הדיאליזה וסוג ההסעה הדרושה.
2. אישור חודשי על תאריכי הטיפול והנסיעות.
3. כרטיס הנסיעה באוטובוס או קבלות על תשלום למונית או אמבולנס

 • מטופלי דיאליזה המקבלים קצבת נכות או קצבת זקנה או הטבה סוציאלית בלבד, שאין ביכולתם לשלם את דמי ההשתתפות בהוצאות רכישת תרופות.
יפנו למזכיר הסניף בקופ"ח, בבקשה לקבלת הנחה בתשלום דמי ההשתתפות.

 • מטופל דיאליזה, פטור מתשלום עבור ט. הפנייה (ט. 17), בפנייתו לרופא מקצועי, מרפאת חוץ, מכונים וכו'. רישום זכות זאת צריך להופיע במחשבי הקופה.

 • מחולים בעלי הכנסה נמוכה או מקבלי קצבת נכות, זכאים לבקש השתתפות נוספת בהוצאות הנסיעה,
לשם קבלת זכות זאת יש לפנות ללשכה לשירותים חברתיים במקום המגורים.

 • מטופל דיאליזה המבקש לנסוע לחו"ל, יוכל לקבל החזר בגין השתתפות בהוצאות טיפולי הדיאליזה בחו"ל. (יש לשמור על קבלות התשלום).
יש לפנות מראש, למזכיר סניף קופ"ח. לשם הדרכה בנוהלי החזר ההשתתפות.
מחיר ההשתתפות בהחזר, כמחיר עלות טיפול דיאליזה בארץ.
 
הערה חשובה
מטופל דיאליזה, שבבדיקות הדם שלו יש זרחן (פוספור) גבוה, זכאי לקבל תרופה "קושרת זרחן נטולת סידן", כמו רנאג'ל, הנמצאת ב"סל הבריאות לדיאליזה", במקום תרופה דומה על בסיס סידן (קלציום), כמו קלטראט, המזיקה למטופל לטווח רחוק.
יש להתריע בפני נציגי החולים*, על סירוב רופא נפרולוג לרשום את הרנאג'ל שהתרופה מגיעה לו,(על הקריטריונים לקבלת רנאג'ל ראה ב"מאמרים", על תרופות קושרות זרחן).
* "העמותה לחולי כליה ומושתלים" מייצגת את חבריה בפני המוסדות השונים.
 

זכויות נוספות

 
 • מטופל דיאליזה המקבל קצבת נכות בשיעור 75% ומעלה זכאי לסיוע בשכ"ד או ברכישת דירה מחברה ציבורית. הפנייה נעשית דרך בנק למשכנתאות.
 • מטופל בעל דרגת אי כושר בשיעור של 75%, זכאי לפטור מתשלומי ביטוח לאומי. יש לפנות למחלקת הגבייה במשרדי הביטוח הלאומי.
 • מטופל נכה זכאי להנחה בתחבורה ציבורית. משרד התחבורה ישלח על כך אישור לכל נכה הפונה אליהם עם אישור על הנכות.
 • מטופל נכה בשיעור 75% ומעלה זכאי לפטור מאגרות על פנייה אל משרדי הממשלה. הפטור יתקבל עם הצגת אישור מהביטוח הלאומי על דרגת הנכות.
 

החומר על הזכויות נאסף ונערך ע"י אברהם פ. - חבר "העמותה" (נוב. 2005 )