הגדרות

 
הגדרות בחוק זה:
 • "אבר" – אבר או חלק מאבר של אדם, וכן רקמה, הניתנים להשתלה, למעט דם, מוח עצם, ביצית ותא זרע;
 • "בית חולים" – כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם;
 • "המרכז הלאומי לרפואה משפטית" – המרכז הלאומי לרפואה משפטית שליד משרד הבריאות;
 • "המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין חוק זה;
 • "המרכז להשתלות" – המרכז להשתלות שהוקם לפי הוראות פרק ג';
 • "השתלת אבר" – פעולה של השתלת אבר שניטל מתורם או שניטל לפי חוק האנטומיה והפתולוגיה, בגופו של נתרם;
 • "ועדת בקרה ואיכות" – ועדה כאמור בסעיף 22 לחוק זכויות החולה;
 • "ועדת הערכה" – ועדה הערכה מקומית וועדת ההערכה המרכזית;
 • "ועדת הערכה מקומית" – ועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 14(א);
 • "ועדת ההערכה המרכזית" – הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 14(ב);
 • "חוק האנטומיה והפתולוגיה" – חוק האנטומיה והפתולוגיה, התשי"ג 1953[1];
 • "חוק זכויות החולה" – חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1996[2];
 • "חסוי" – כהגדרתו בסעיף 80 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962[3];
 • "מאגר המידע" – מאגר המידע שהוקם לפי הוראות פרק ז';
 • "מטופל" – כהגדרתו בחוק זכויות החולה;
 • "מרכז רפואי מורשה" – בית חולים שתנאי רישומו לפי פקודת בריאות העם מתירים לו לבצע נטילת אברים או השתלת אברים, ולעניין נטילת אברים לפי חוק האנטומיה והפתולוגיה – גם המרכז הלאומי לרפואה משפטית;
 • "נטילת אבר" – פעולה של נטילת אבר מתורם או של נטילת אבר לפי חוק האנטומיה והפתולוגיה, לשם השתלתו בגופו של נתרם;
 • "נתרם" – אדם הזקוק להשתלת אבר בגופו מסיבות רפואיות;
 • "פקודת בריאות העם" – פקודת בריאות העם, 1940[4];
 • "פקודת הרופאים" – פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976[5];
 • "קרוב" – בן זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, בן או בת, אח או אחות, סבא או סבתא, נכד או נכדה, דוד או דודה, דודן או דודנית, אחיין או אחיינית;
 • "רופא" – רופא מורשה לפי פקודת הרופאים;
 • "רופא אחראי" – רופא האחראי מטעם מרכז רפואי מורשה על מתן ייעוץ והנחיות רפואיות לטיפול בנתרמים, בתיאום עם מתאם השתלת אברים כמשמעותו בסעיף 12;
 • "רופא מומחה" – רופא בעל תואר מומחה לפי פקודת הרופאים;
 • "תורם" – אדם המוכן לתרום אבר מאבריו, בחייו, לצורך השתלה בגופו של נתרם;
 • "תמורה" – כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת;
 • "השר" – שר הבריאות.